Snowboard:: EXTREME.ORG.PL
Artykuły użytkowników

Nauka jazdy na Snowboardzie
0 0 0
Upadek i wstawanie

Na samym pocz?tku musisz nauczy? si? upada? i wstawa?. Przewracaj?c si? do przodu staraj upa?? si? na przedramienia a nie na d?onie gdy? mo?esz upa?? wtedy na nadgarstki a czasami mo?e by? to bolesne. Upadaj?c na przedramienia ochronisz sobie twarz i nie doznasz urazu nadgarstków. Gdy masz ju? to opanowane podkurcz kolana i podnie? desk? ponad ?nieg.

Upadaj?c do cały artykuł
Jak woskowa? snowboard ?
0 0 2
?nieg z dopiero co rozpoczynaj?cego si? sezonu i ten tworzony przez cz?owieka mo?e zdrapa? wosk z twojej deski lepiej ni? to robi tarka do sera, ale wystarczy proste posmarowanie snowboardu woskiem, troch? tu i tam aby ?miga?o nam si? jak po ma?le.

Kapanie
Po pierwsze, musisz si? upewni?, ?e Twoja deska posiada temperatur? pokojow? i jest sucha, w innym wypadku deska nie b?dzie chcia?a cały artykuł
Rodzaje konkurencji snowboardowych
0 0 1
Slalom- jest to konkurencja która polega na jak najszybszym przejechaniu trasy wyznaczonej przez trójk?tne bramki. Pokonuje j? ka?dorazowo tylko jeden zawodnik. Zawodnicy u?ywaj? twardych desek, wi?za? i butów

Slalom gigant- konkurencja sportowa polegaj?ca na przeje?dzie trasy wyznaczonej bramkami w jak najkrótszym czasie. Zawodnicy u?ywaj? twardych desek, wi?za? i butów

Slalom cały artykuł
Podstawowe Graby
0 0 5
Podstawowe graby:

Indy- Chwytamy desk? tyln? r?k? za frontside'ow? kraw?d? pomi?dzy wi?zaniami.

Mute- Chwytamy desk? przedni? r?k? za frontside'ow? kraw?d? pomi?dzy wi?zaniami.

Tailgrab- Chwyt deski tyln? r?k? za tail

Nose grab- Chwyt deski przedni? r?k? za nose.

Method- Uchwycenie deski przedni? r?k? za backside'ow? kraw?d? i uniesienie jej do góry.

Melon- Chwytamy desk? cały artykuł
Ollie
1 0 9
Jest to jeden z podstawowych trików snowboardowych. Ewolucja mo?e by? wykonana na skoczni lub uskoku terenowym.

Najazd:
- Desk? prowadzimy p?asko po ?niegu
. - Obni?amy pozycj?, zwracaj?c uwag?, by ?rodek ci??ko?ci znalaz? sie nad ?rodkiem deski.

Odbicie:
- Dynamicznie prostujemy (nie do ko?ca) obie nogi, co spowoduje utrate kontaktu deski ze ?niegiem.

Lot:
- Utrzymujemy ?rodek cały artykuł
Kalendarium Snowboardowe czyli jak powsta? snowboard
0 0 0
1964- Szukaj?c pomys?u na now? zabaw? na ?niegu dla swoich dzieci, Sherman Poppen z Muskegon w stanie Michigan (USA) po??czy? dwie narty. Swemu wynalazkowi nada? nazw? "Snurfer", opatentowa? go i rozpocz?? seryjn? produkcje. W latach 1966-1967 sprzedano pierwsze 100tys "Snurferów"

1969-1970- Ameryka?ski surfingowiec Dimitrije Milovich skonstruowa? desk? ze sztucznego tworzywa. Dwa lata pó?niej cały artykuł
Noseslide
1 0 1
Aby nauczy? si? tego tricku musisz na pewno umie? ollie 180 stopni i mie? jakie? obeznanie z grindowaniem. Najpierw musisz znale?? sobie co? na czym da?o by si? grindowa? :). Gdy takie co? znajdziesz to: rozp?d? si?, doje?d?aj?c do rurki ugnij nogi i znajduj?c si? na podje?dzie zrób ollie 90 stopni tak ?eby grindowa? maj?c rurk? pod przednim wi?zaniem. Aby nasz trick by? efektowny przenie? cały artykuł
D?ugo?? deski
0 0 0
Yo, napisa?em artyku? o d?ugo?ci desek w zale?no?ci od poziomu zaawansowania waszej jazdy. Je?li jeste? pocz?tkuj?cym deska powinna ci dosi?ga? do brody dzi?ki czemu ?atwiej b?dzie ci manewrowa? i ?atwiej si? nauczysz je?dzi?, taka deska nada si? równie? do freestyle. Jak ju? umiesz je?dzi? i oswoi?e? si? z ró?nymi rodzajami terenu wybierz ciut d?u?sz? desk?, si?gaj?c? tak pomi?dzy brod? cały artykuł