Snowboard:: BS 360 i FS 360
BS 360 i FS 360

BS 360
Backside 360 - jest to trick, który przenosi Ci? z poziomu pocz?tkuj?cego na ?rednio zaawansowany. Jak sama nazwa wskazuje, musimy obróci? si? w powietrzu o 360 stopni. Teraz wyt?umacz? jak to zrobi?. Wed?ug mnie BS jest ?atwiejszy ni? FS, tak?e wyt?umacz? najpeirw BS 360.
1. Oczywi?cie PIERWSZ? i NAJWA?NIEJSZ? spraw? jest znalezienie dobrej górki i zbudowanie stabilnej hopki (nie powinno to zaj?? d?u?ej ni? 1h) :)
2. Jak ju? przetestujemy hopk? i jeste?my gotowi do wykr?cenia BS 360 to mo?na zaczyna?!
3. Zje?d?amy z dostateczn? szybko?ci?, nie za wolno nie za szybko, uginamy nogi i z samego progu wybijamy si?.
4. Od razu po wybiciu przekr?camy si? w zale?no?ci od kierunku jazdy - GOFFY przez lewe rami?, REGULAR przez prawe rami?. Najlepiej jest wspomóc si? r?koma.
5. L?dujemy i cieszymy si? z nowo nauczonego si? tricku.

FS 360
Fronside 360 - robimy dok?adnie to samo, tyle ?e na odwrót :D
1.Naje?d?amy na hop? i wybijamy.
2. Zaraz po wybiciu obracamy si? - GOFFY przez prawe rami?, REGULAR przez lewe rami?.
3. L?dujemy.

Wiem, ?e lepiej jest nauczy? si? od kogo? na ?ywo, ni? w necie, ale my?l?, ?e wam pomog?em. Je?eli si? nie udaje za 1, 2, 3, 30 razem, to si? nie przejmuj! Mi wysz?o po 4 dniach, ale FS 360 i BS 360 otworzy?o mi wrota do wielu bardziej zaawansowanych tricków, jak 360 po??czone z ró?nymi grabami, czy slidami.

KILKA WSKAZÓWEK
1. Po wybiciu z progu nie czekaj - zacznij od razu kr?ci?, nie tra? cennego czasu w powietrzu.
2. Na pocz?tku staraj si? jak najwi?cej wspomaga? ramionami, gdy? daj? na prawd? du?o.
3. Nie podchod? do tricku w stylu 'Na pewno mi si? nieuda' tylko powta?aj sobie, ?e jeste? najlepszy i przy tym skoku skleisz 360.
4. Nie poddawaj si?!
5. Pami?taj o kasku przy BS i FS 360 :)
Dodał: Pierdus181


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuEmciu123 (2013-02-04 15:13:49)
Nie?le napisa?e? fajny trik ju? umiem. Z grabami te?