Snowboard:: Nauka jazdy na snowboardzie
Nauka jazdy na snowboardzie

Snowboarding jest sportem sprawiaj?cym wiele rado?ci z wieloma przeciwno?ciami. Nawet je?li widzisz siebie pozostawiaj?cego g?adkie smugi ?niegu zje?d?aj?c z wysokich gór Alaski albo przesuwaj?cego granice nowoczesnego freestylu, musisz najpierw si? tam dosta? i zacz?? je?dzi?. Snowboarding jest trudnym sportem do nauki i zapewni tobie kilka bolesnych upadków ale gdy tylko nauczysz si? podstaw zaczniesz szybko wykszta?ca? w?asny styl pokazuj?c na co ci? naprawd? sta?. Pami?taj jednak: nauka jazdy na snowboardzie nie jest prosta !

Na starcie najwa?niejsze jest ustalenie wielko?ci deski i swojego stylu jazdy. Kiedy wypo?yczasz albo kupujesz desk?, chcesz aby mia?a odpowiedni? d?ugo??. Osoba pocz?tkuj?ca powinna rozwa?y? zakup deski troch? mniejszej, poniewa? to pomo?e nam przy kontrolowaniu deski i troch? szybciej b?dziemy uczyli si? trików. Najlepiej b?dziesz je?li przez zakupem albo wypo?yczeniem deski porozmawiasz ze sprzedawc?. Na wielko?? snowboardu ma wp?yw nie tylko twój wzrost ale tak?e twoja waga. Zastanów si? równie? jaki typ deski chcesz: freestyle, all mountain, park/pipe, jib, free ride albo powder. Osoba rozpoczynaj?ca swoj? zabaw? na snowboardzie powinna wybra? freestyle albo all mountain. Te deski wi?cej wybaczaj? naszych b??dów.

Gdy ju? masz desk? musisz ustali?, która noga b?dzie z przodu. Zazwyczaj wybór ten b?dzie dla ciebie ca?kowici? naturalny i nie powiniene? zbyt d?ugo si? nad tym zastanawia?.Mo?esz by? goofy - prawa stopa z przodu, albo regular - lewa stopa z przodu. Je?li jednak masz z tym problem mo?esz spróbowa? pewnej sztuczki. Sta? i popro? koleg? ?eby z zaskoczenia popchn?? ciebie w plecy. T? nog?, która si? podeprzesz ?eby si? nie wywróci? powiniene? mie? z przodu deski.

Zabawa z wyci?giem. Skieruj desk? na wprost jad?cego krzese?ka. B?d? pewien, ?e jeste? gotowy wsi??? na krzese?ko gdy podjedzie. Je?li masz jakie? w?tpliwo?ci powiedz osobie zarz?dzaj?cej wyci?giem aby zwolni?a pr?dko?? albo ca?kowicie zatrzyma?a krzese?ka. Podczas jazdy mo?esz u?y? pasów przypinaj?cych dla zwi?kszenia bezpiecze?stwa. Podstawki na nogi s? zazwyczaj skonstruowane specjalnie dla narciarzy dlatego osobie na snowboardzie mo?e by? troch? niewygodnie.

Zaj?cie z wyci?gu dla osoby pocz?tkuj?cej nie jest ?atw? rzecz?. Wyci?g niestety nie wie, ?e dopiero rozpocz??e? swoj? przygod? z snowboardem i nie zamierza dawa? ci taryfy ulgowej, nawet je?li si? wywrócisz. Ustaw swoj? desk? naprzód. Pozwól desce ?lizga? si? po ziemi i powoli wsta? z krzese?ka. Nast?pnie spróbuj najszybciej jak to mo?liwe zjecha? na lew? albo praw? stron? wyci?gu tak aby? nie blokowa? innych chc?cych wysi???. Je?li si? wywrócisz albo kto? z ty?u wjedzie na ciebie, krzyknij do osoby która zajmuj? si? wyci?giem aby zwolni?a troch? pr?dko??.

Musisz jeszcze nauczy? si? zatrzymywa?. Powiniene? nauczy? si? hamowa? szybko nie robi?c sobie ani nikomu innego krzywdy i nie trac?c kontroli nad desk?. Wybierz sobie jak?? niezbyt wysok? górk?. Ustaw desk? prostopadle do kierunku jazdy. W tym momencie zatrzymujesz si?. Je?li przeniesiesz ci??ar cia?a na twoj? przedni? stop?, zaczniesz powoli si? obraca? i pojedziesz do przodu. Teraz przenie? ci??ar na tyln? stop? i znów wrócisz do pozycji w której si? zatrzymujesz.. Staraj si? takie ?wiczenie powtórzy? kilka razy. Nast?pnie próbuj zatrzymywa? si? przy troch? wi?kszych pr?dko?ciach.

Kiedy nauczysz ju? si? zatrzymywa? i nabierzesz troch? pewno?ci siebie czas na kolejny krok. Prosty zjazd z górki i skr?ty. Ugnij lekko kolana, opu?? ramiona i zacznij zje?d?a?. Ci??ar cia?a przesu? na przedni? stop?.. Je?li chcesz skr?ci? musisz przenie?? ci??ar na palce stóp. Je?li chcesz obróci? si? w drug? stron? musisz pochyli? si? lekko na plecy. Aby wykona? szybki skr?t musisz swoj? tyln? nog? zrobi? zamach w jedn? ze stron. Kiedy ju? opanujesz skr?ty i nabierzesz pewno?ci siebie, b?dziesz móg? si? skupi? na je?dzie i hopkach.

Pami?taj równie? o jednej rzeczy. Przeczytanie artyku?y o nauce jazdy na snowboardzie to jedno a drugie to stani?cie na desce i zrobienie tego wszystkiego samemu. Je?li b?dziesz mia? z czym? problem na stoku postaraj si? poprosi? na stoku kogo? bardziej do?wiadczonego.

Artyku? napisany na podstawie t?umaczenia z trials.com
Dodał: Serans


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuxxmatis123xx (2010-12-30 11:03:16)
bardzo przydatny i ciekawy artyku? przyda mi si? bo dopiero zaczynam je?dzi?
grzehu97grzehu97 (2010-12-19 10:12:43)
napisa?e? si? 10 , zapraszam na forum o sportach zimowych : http://wintersport.jun.pl/index.php
balu2balu2 (2010-03-29 15:57:57)
Ok art dopiero w tym roku zacz??em je?dzi? i nie wiedzia?em ja skr?cac
Sk8ForFunYSk8ForFunY (2009-12-08 18:11:36)
Spoks